top of page

Algemene voorwaarden

Op Vitamine Blij zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

 

 1. De Opdrachtgever is meerderjarig en staat persoonlijk borg voor nakoming van deze voorwaarden. Vitamine Blij treedt enkel op als bemiddelaar tussen de Opdrachtgever en De Artiest en kan derhalve op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor materiële en immateriële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest.

 2. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een kleedruimte. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. De Organisator voorziet de Artiesten en medewerkers van Vitamine Blij van frisdrank en koffie en thee. Indien het optreden rond de lunch of avondeten plaatsvindt dient de Organisator een koude of warme maaltijd aan te bieden. De Organisator verplicht zich ertoe tenminste twee gratis consumpties per persoon per uur aan te bieden vanaf aankomst tot vertrek van de Artiest en z’n begeleider(s). Voor elk concept mogen er 2 personen als begeleider mee, welke dan gratis toegang tot het evenement verschaft dienen te worden.

 3. Voor de Artiest/ Vitamine Blij dient een parkeerplaats te zijn, zo dicht mogelijk bij de plek van het optreden. De Organisator dient de Artiest op te vangen. De Organisator dient te zorgen voor een helpende hand (vanaf aankomst t/m vertrek!), wanneer de speelplaats moeilijk bereikbaar is (b.v. trappen, afstand, modder), bij afgelegen parkeerplaats.

 4. De organisator verklaart de prestaties van Vitamine Blij te kennen. Er zal geen discussie zijn over het gebrachte programma. Er kan nimmer restitutie worden verleend in het geval dat het optreden niet (geheel) aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed.

 5. Alle kosten voor publiciteit, belastingen, auteursrechten, vergunningen, enz. zijn ten laste van de Organisator.

 6. De Organisator staat in voor de veiligheid van alle geplaatste materialen en persoonlijke bezittingen van de Artiest en zijn begeleider(s). De Organisator aanvaardt de aansprakelijkheid voor iedere schade, aangebracht aan instrumenten, rekwisieten, kledij, techniek, vervoermiddelen, etc. of diefstal ten nadele van Vitamine Blij/ de Artiest en veroorzaakt door iemand anders dan Vitamine blij/ de Artiest/ bijbehorende crew. Dit kunnen herstellingskosten, vervangingskosten, en/of dokterskosten zijn, die eventueel worden verhoogd met een vast te stellen boete ter compensatie van het werkverlies veroorzaakt door het wachten op herstellingen en/of vervanging van de beschadigde materialen. Dergelijke schadegevallen dienen te worden vastgesteld door een onpartijdige instantie, zoals experts of politie. Indien de Organisator dit verzaakt zal hij aansprakelijk worden gesteld wegens nalatigheid, en zal Vitamine Blij/ de Artiest onmiddellijk, zonder verlies van gage, het optreden stilleggen en zelf de politiemachten op de hoogte stellen, teneinde een vaststelling te laten doen. Indien de schade oorzaak is van het niet kunnen vervullen van de artistieke prestaties, kan dit  geen aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling en dient de gage van Vitamine Blij alsnog te worden betaald. De Organisator verbindt zich er toe alle huur- en verzekeringsverplichtingen (o.a. met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid, diefstal, brand, waterschade, etc.), die bestaan voor de duur van het optreden, op zich te nemen. De Organisator aanvaardt ook de aansprakelijkheid voor schade door slechte voorzieningen. In geval van slechte voorzieningen met mogelijke schade tot gevolg kan Vitamine Blij/ de Artiest beslissen om geen materiaal op te stellen. Ook in dit geval blijft de gage aan Vitamine Blij/ de Artiest door de Organisator verschuldigd.

 7. Bij niet-betaling op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een schadevergoeding van 10 % over de hoofdsommen. Bij annuleringen door de Organisator is hij aan de artiest de helft van de gage als schadevergoeding verschuldigd (50% van het totale bedrag op de factuur). Bij annuleringen op 14 dagen of minder voorafgaand op de datum van uitvoering bedraagt deze schadevergoeding 100% van het totale factuurbedrag. Alle kosten en gerechtskosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de in gebreke zijnde Organisator.

 8. Door een mondelinge, schriftelijke en/of telefonische boeking, of het toelaten van een optreden, of publicatie hiervan op eender welke manier ook, aanvaardt de klant/ Organisator deze algemene voorwaarden en wordt eraan gehouden deze strikt na te leven. Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijde downloadbaar vanaf onze website: www.vitamineblij.nl. In géén geval mag er iets geschrapt worden uit deze officieel vastgestelde voorwaarden.

 9. Indien de Organisator niet aan de vastgestelde afspraken voldoet en hierdoor het optreden niet mogelijk is en de artiesten hierdoor zonder op te treden naar huis dienen te gaan, is de Organisator alsnog 100% van het factuurbedrag verschuldigd aan Vitamine Blij.

 10. In het geval van ziekte of het niet kunnen optreden doet Vitamiine Blij er alles aan vervanging te vinden. Indien dit niet lukt wordt in samenspraak gezocht naar een andere invulling van het optreden. Indien dit niet lukt wordt het optreden geannuleerd, zonder dat er uitbetaling plaats vindt.

 11. De artiest/ Vitamine Blij heeft het recht om een geluidsvolume te produceren die zij noodzakelijk acht, echter in goed overleg met de opdrachtgever. Als er een zgn. "geluidsbegrenzer" aanwezig is, of als er andere factoren zijn waardoor een optreden niet op een gangbare geluidssterkte kan plaatsvinden, dan dient de opdrachtgever dit door te geven aan Vitamine Blij.

 12. De opdrachtgever zorgt op tijd voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om alle vervoersmiddelen directe en ongehinderde toegang te verschaffen tot de locatie, tevens om het optreden ongehinderd plaats te laten vinden. Ook zal de opdrachtgever Vitamine Blij op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen of wegafsluitingen die de directe toegang tot de locatie kunnen belemmeren.

 13. Indien de laad- en losplaats zich niet in de directe omgeving bevindt en/of er vanaf de laad- en losplaats tot de plaats van het optreden gebruik gemaakt dient te worden van liften, trappen e.d. of wanneer andere obstakels de directe toegang tot de plaats van optreden verhinderen dient de opdrachtgever dit ten minste 2 dagen vóór het optreden door te geven aan Vitamine Blij.

 14. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan de eisen, gesteld in artikel 11, 12 en 13, niet of onvoldoende wordt voldaan, kunnen nimmer leiden tot verhaal van enige schade bij, terwijl de artiest/ Vitamine Blij zich het recht voorbehoudt om, ingeval niet wordt voldaan aan de genoemde eisen, een eventueel langere duur van de aanwezigheid van de Artiest aan de opdrachtgever door te berekenen.

 15. Openlucht-optredens dienen plaats te vinden in een deugdelijke afgeschermde water- en winddichte overkapping met zijkanten en achterzijde, waardoor weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan apparatuur, instrumenten en/of andere bezittingen. In de tent of overkapping dient een aangename en werkbare temperatuur te heersen.

 16. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, blijft de verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium bestaan.

 17. Bij onheil als brand, een natuurramp, oorlog en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging materiaal of installatie dreigt (ook in geval van tegenvallende publieksopkomst/ kaartverkoop), behalve door de schuld van de Artiest, is de Vitamine Blij gerechtigd het optreden te staken, waarbij de opdrachtgever gehouden blijft het overeengekomen honorarium in zijn geheel te voldoen.

 18. Bij annulering van het optreden door de opdrachtgever blijft de verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium bestaan. 

 19. Indien er een of meer bepalingen niet wordt nagekomen, behoudt de Artiest zich het recht voor om het optreden geen doorgang te laten vinden, hetgeen niet inhoudt dat de opdrachtgever van zijn financiële verplichtingen wordt ontslagen.

 20. Informatie op www.vitamineblij.nl, ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten of afbeeldingen) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder melding te maken aan Vitamine Blij. Ook kunnen aan de inhoud van de website geen rechten worden ontleend.

 

bottom of page